OPINIOWANY PODZIAŁ

Ponadto opi­niują one podział kredytów na poszczególne formy budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego, jednorodzinnego, spółdzielczego, zakładów pracy). Wreszcie organy terenowej administracji państwowej sprawują nadzór urbanistyczno-budowla- ny i techniczno-budowlany.Przepisy prawa budowlanego [65] określają prawa i obowiązki podmiotów pro­cesów budowlanych; są nimi państwowe jednostki organizacyjne, organizacje spół­dzielcze i społeczne, prywatne osoby prawne i osoby fizyczne, uczestniczące w procesie budowlanym jako inwestor, projektant, wykonawca robót budowlanych, właściciel lub zarządzający obiektem budowlanym. Pierwsi trzej są uczestnikami procesu inwestycyjnego.Wszyscy uczestnicy procesów budowlanych są zobowiązani do realizacji ogól­nych zasad prawa budowlanego, przedstawionych w art. 1-17; poza przepisami ogól­nymi podają one ustalenia dotyczące ochrony środowiska w budownictwie.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

ORGANIZACJA REFORMY INWESTYCYJNEJ

Ogólny schemat działalności inwestycyjnej przedstawiono na rys. 4.1. Uwzględnia on zmieniony system działalności inwestorskiej [64]. Zmiany dotyczą przede wszystkim decentralizacji koordynacji oraz nadzoru nad działalnością in­westycyjną i w konsekwencji decentralizacji decyzji inwestycyjnych i planowania inwestycji. Wzmacnia się przy tym rolę banku finansującego, który m.in. decyduje o udzielaniu kredytów na działalność inwestycyjną jednostkom uspołecznionym i osobom fizycznym.Cele reformy gospodarczej w procesie inwestycyjno-budowlanym zmierzają przede wszystkim dos rynku inwestora i zróżnicowanych form inwestowania,  konkurencji w zakresie projektowania i wykonawstwa, ugruntowania samodzielności i samorządności uczestników procesu inwesty­cyjnego oraz władz terytorialnych,  powszećhności rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych, stosowania instrumentów ekonomicznych i regulacji prawnych Jako podstawy stosunków przy współpracy uczestników procesu inwestycyjnego,  stworzenia systemu motywującego wszystkich uczestników do kompleksowej działalności proefektywnościowej.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE

Przedsiębiorstwa państwowe w okresie 1970-1978 utrzymywały nieomal na sta­łym poziomie swój udział w ogólnej wartości produkcji budowlanej (64,7-65*290.W 1980 r. udział ten zmniejszył się do 59,8%, a w 1981 r. do 55,9%. W 1982 r. nastąpiło dalsze zmniejszenie udziału budownictwa uspołecznionego w strukturze produkcji budowlano-montażowej. Wzrósł w tym roku do wartości maksymalnej udział kosztów działalności zrzeszeń oraz materiałów powierzonych wykonawcom przez in­westorów (do 14,596). Udział budownictwa spółdzielczego osiągnął najniższą war­tość w historii polskiego budownictwa powojennego. Pomimo starań podjętych w 1981 r. nie rozpoczęły działalności produkcyjnej SPB – Społeczne Przedsiębior­stwa Budowlane spółdzielczości mieszkaniowej. Zmniejszył się udział produkcji budowlanej realizowanej systemem gospodarczym (do 27,3%), nastąpił natomiast wzrost produkcji w budownictwie nieuspołecznionym (o 25,1% w porównaniu z r.).

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

DANE STATYSTYCZNE

Dane statystyczne dotyczące przedszkoli (aktualne dla 1979 r.) są następu­jące [55, tabl. 133(958)] : Polska 48 miejsc na 100 dzieci w odpowiedniej grupie wieku, gdy w Bułgarii 77 miejsc, CSRS 82 miejsca, Holandii 65, NRD 87, RFN 86, Rumunii 75, na Węgrzech’74, Wielkiej Brytanii 74.Nie dysponujemy uzbrojonymi terenami dla działalności inwestycyjnej, a istniejące sieci, ujęcia, oczyszczalnie ścieków są nieomal wszędzie przeciążone ponad ich. możliwości techniczne. Najgorszy stan ma miejsce w zakresie oczyszczal­ni ścieków przemysłowych i miejskich oraz przy dużych jednostkach hodowlanych; wywołuje on już obecnie zagrożenia ekologiczne. Dużych nakładów wymaga zapobie­ganie zanieczyszczeniom powietrza i gleby.Ograniczenie luki infrastrukturalnej, stanowiącej istotny problem społecz­no-gospodarczy, dyktuje zasadnicze zmiany dotychczasowej struktury nakładów in­westycyjnych i niezbędny, konsekwentny, poważny wzrost zadań inwestycyjnych właśnie w jej zakresie.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

MIĘDZYNARODOWY ZESPÓŁ

W sierpniu 1983 zakończył pracę międzyresortowy zespół powołany przez . prezesa Rady Ministrów do przeglądu i weryfikacji wstrzymanych inwestycji. Wy­niki pracy zespołu podano do wiadomości w sierpniu 1983 roku. Rozpatrując gos­podarcze i społeczne uzasadnienia celowości wznowienia inwestycji, możliwości finansowania oraz ich efektywność eksploatacyjną zakwalifikowano do wznowienia 444.zadania inwestycyjne z 964 objętych przeglądem. Realizacja pozostałych 520 została zaniechana. Wcześniej już podjęto kontynuację niewielkich zadań moder­nizacyjnych, finansując je z własnych i kredytowych funduszy przedsiębiorstw.Realizacja wznowionych inwestycji wymagać będzie 148 mld zł. Największa liczba wznowionych inwestycji dotyczy hutnictwa i przemysłu maszynowego (78 z 128 wstrzymanych), w przemyśle chemicznym i lekkim 31 z 54, dla potrzeb budow­nictwa i przemysłu materiałów budowlanych 37 z 71, w rolnictwie i gospodarce żywnościowej 26 z 56. Znaczna część inwestycji jest realizowana w zmniejszonym zakresie od pierwotnie przewidywanego.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

OBIEKTY INWESTYCYJNE

Obiekty inwestycyjne wyposaża się w urządzenia, meble, narzędzia, apa­raturę, inwentarz żywy, których cena jednostkowa Jest niższa od 30 tys. zł lub okres ich użytkowania krótszy od roku; zwiększają one wartość środków obrotowych użytkownika obiektu. Koszty  zwiększające   wartości niemater­ialne i prawne wiążą się z przygotowaniem.inwestycji do realizacji (wywłaszczenia, budynki zastępcze), demontażem, przemieszczeniami, montażem ma­szyn i urządzeń w związku z przeprowadzaniem modernizacji, przebudowy lub .rozbu­dowy. Ponadto zalicza się do nich-koszty przygotowania do eksploatacji oraz nad­zoru inwestorskiego. Koszty przygotowań do eksploatacji dotyczą: studiów, projek­tów organizacji produkcji, zakupów licencji i patentów, ekspertyz, nabycia lub wytworzenia wyposażenia prototypowego, szkolenia przyszłej załogi, przeprowadze­nia rozruchu i próbnej produkcji.

 Go to post page

Maj 3rd, 2015 by admin

NIEPRODUKCYJNE INWESTYCJE

Nieprodukcyjne inwestycje pośrednie dotyczą budownictwa mieszkaniowego (bez wcześniej wskazanego awaryjnego), komunalnego, socjalnego itp., niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania podjętej inwestycji podstawowej. Koordynatorami między inwestorami inwestycji podstawowych i pośrednich są zarządy budownictwa urzędów wojewódzkich. Inwestycje pośrednie realizuje się jako towarzyszące lub wspólne z innymi inwestorami.Na koszty inwestycji składają się nakłady finansowe, jakie poniesiono przy całości działań, przeprowadzonych w związku z konkretnym zadaniem inwestycji. Można Je ustalić po zakończeniu zadania., przeprowadzając rozliczenie jego kosz­tów.

 Go to post page

Maj 3rd, 2015 by admin

INWESTYCJE WSPÓLNE I POŚREDNIE

Inwestycje wspólne podejmuje kilka jednostek samodziel­nych w celu wspólnego zrealizowania i późniejszego użytkowania zrealizowanych- obiektów towarzyszących. Wspólna realizacja inwestycji i ich eksploatacja obni­ża koszty budowy oraz eksploatacji obiektów. Inwestycje pośrednie podejmują dostawcy lub odbiorcy, kooperujący lub mający kooperować z przedsiębiorstwem realizującym inwestycję podstawową, ażeby zapewnić właściwą współpracę produkcyjną, usługową lub handlo­wą. Inwestycje pośrednie dzieli się na produkcyjne i nieprodukcyjne. Do pośred­nich inwestycji produkcyjnych zalicza się:  inwestycje dotyczące wzrostu wydobycia surowców lub wytwarzanych materia­łów, .   inwestycje dotyczące budowy lub rozbudowy bazy energetycznej,  inwestycje transportowe, inwestycje związane z wymianą wyposażenia technologicznego, spowodowaną zmianami surowców lub materiałów, rozbudowę niezbędną w związku ze wzrostem wy­dobycia.

 Go to post page

Maj 3rd, 2015 by admin

INWESTYCJE WSPÓŁZALEŻNE

Inwestycje zastępcze są nakładami, jakie musi ponieść inwestor w związku z przydzielonym mu terenem pod budowę; dotyczą one zastępczych mieszkań oraz obiektów gospodarczych dla przesiedlonej ludności.Inwestycje towarzyszące (nazywane też sprzężonymi) są niezbędne dla użytkowania realizowanych inwestycji zasadniczych (podstawowych), a wiążą się ze środowiskiem, w którym realizuje się te ostatnie; są to: obiekty energetyczne, komunikacyjne i wodne, niezbędne do użytkowania zrealizowanej inwestycji,   budownictwo mieszkaniowe dla pracowników realizowanych zakładów pracy,    urządzenia miejskie czy osiedlowe, zapewniające odpowiednie warunki so- cjalno-kulturalne dla tych pracowników (obiekty infrastruktury społecznej).

 Go to post page

Maj 3rd, 2015 by admin

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentację projektową dla dwóch pierwszych grup inwestycji prostych mogą sporządzać inwestorzy we własnym zakresie.Rodzajowo zakresy rzeczowo-użytkowe dzieli się na:    budownictwo inwestycyjne, inwestycje polegające wyłącznie na zakupie gotowych dóbr inwestycyjnych.Inwestycje podejmowane przez określonych inwestorów powodują konieczność inwestowania w innych dziedzinach. Inwestycje te określa się mianem współ­zależnych lub pochodnych. Oczywiście warunkują one prawidło­wość działalności inwestycji podstawowych.Inwestycje współzależne są klasyfikowane jako: zastępcze, towarzyszące, wspólne oraz pośrednie. Bardzo ważne praktycznie dla działalności inwestycyjnej są prawidłowe ustalenia zakresu inwestycji współzależnych. Należy to do obowiąz­ków organów branżowej oraz terenowej koordynacji inwestycji.

 Go to post page

Maj 3rd, 2015 by admin

OBOWIĄZKI INWESTORA

Inwestor, zgodnie z art. 35 ustawy, ma obowiązek powiadomienia właściciela lub zarządcy sąsiedniej nieruchomości o zamiarze wejścia na jej teren. Uzgadnia z nimi sposób, zakres i termin korzystania z ich obiektów, jest zobowiązany do zapłacenia za wyrządzone szkody. Może być zobowiązany do pokrycia kosztów nie­zwłocznego działania, mającego na celu usunięcie niebezpieczeństwa (art. 48). Jeżeli inwestor nie będzie użytkownikiem zrealizowanego obiektu, przy Jego prze­kazywaniu właścicielowi lub zarządcy musi przekazaćj plan realizacyjny i wszyst­kie projekty, z rysunkami zamiennymi lub zmianami naniesionymi w toku wykonywa­nia robót, dziennik budowy, protokoły badań, sprawozdania, ekspertyzy (art. 41)   wszystko co dotyczy określonego obiektu i przebiegu jego realizacji.

 

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

INWESTOR

Inwestor, reprezentujący zapotrzebowanie na obiekt budowlany, musi dysponować funduszami pieniężnymi na inwestycję. Do jego obowiązków należy uzys­kanie prawa do terenu w wybranej przez niego miejscowości. Organ administracji państwowej, ustalając lokalizację, precyzuje warunki realizacji inwestycji (art. 21). Ten sam organ może zobowiązać inwestora do zaangażowania rzeczoznawcy budowlanego do sprawdzenia projektów (art. 30). Obowiązujące inne przepisy obli­gują inwestora do wejścia w prawne posiadanie działki, na której przeprowadzi działalność inwestycyjną.Art. 33 prawa budowlanego zobowiązuje inwestora do sprawdzania jakości ro­bót prowadzonych przez wykonawców; dokonuje tego niedawno reaktywowany inspektor nadzoru. Ponadto inwestora obowiązuje kontrola wszystkich prac dotyczących Jego inwestycji (art. 51).

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

ROLA ORGANÓW ADMINISTRACJI TERENOWEJ

Funkcje rad narodowych i samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju oraz eksploatacji sieci osadniczej i mieszkalnictwa powinny dotyczyć [64| :prowadzenia gospodarki.terenami i ustaleń lokalizacji wyłącznie według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, posiadającego rangę dokumentu prawnego,tworzenia, uzgadniania i zatwierdzania planów i projektów przy udziale osób zainteresowanych, zrzeszeń, lokalnej społeczności, przy stałych badaniach opinii publicznej,  operowania planem zagospodarowania przestrzennego w sposób zapewniający niezależną działalność wielu różnorodnym uczestnikom procesów inwestycyjnych,  przestrzegania ustaleń planu zagospodarowania w zakresie przeznaczenia terenów, szczególnie na obiekty i urządzenia usługowe. W związku z tym egzekwo­wanie od inwestorów realizacji zadań w sposób kompleksowy z wykorzystaniem tere­nów zgodnie z ich przeznaczeniem,uniezależniania przebiegu procesu inwestycyjnego od wszelkich, niekompe^ tentnych interwencji i decyzji oraz zapewnienia autonomii projektowania.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

UPORZĄDKOWANIE SPRAW

Uporządkowania spraw norm nakładów rzeczowych oraz cen jednostkowych tych materiałów, umożliwiającego powszechne stosowanie systemu przetargowego powierzania realizacji obiektów inwestycyjnych,  wzmocnienia działalności nadzoru urbanistyczno- i technicznobudowlanego oraz inwestorskiego w celu powszechnego spełniania postanowień prawa budowlane­go, a w tym wymagań normowych, dotyczących materiałów, warunków technicznych wykonania i odbioru prefabrykatów oraz robót budowlanych.Aktualne role organów administracji terenowej w działalności’inwestycyjnej są bardzo szerokie i różnorodne. Muszą one nadzorować, koordynować, decydować, realizować, odpowiadać za działalność inwestycyjną na swoim terenie (wojewódz­twa, miasta, gminy). Wyjściowym kompleksem Jest programowanie rozwoju przestrzen­nego, planowanie urbanistyczne, projektowanie i budownictwo miast i osiedli.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

MOBILIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Mobilizacji przedsiębiorstw, a jednocześnie tworzenia warunków do moder­nizacji i działalności rozwojowej, koniecznych dla zaspokojenia rynku wewnętrz­nego i eksportu,eliminacji dotychczasowych formalnych trudności ograniczających rozbudowę zaplecza małych i średnich wytwórni materiałów budowlanych z surowców miejsco­wych oraz sieci przedsiębiorstw budowlanych średnich i małych,  zawierania umów na zamówienia rządowe w zakresie brakujących na rynku za­sobów (materiały, maszyny, nowoczesny sprzęt pomocniczy i nowoczesne narzędzia, wyposażenie technologiczne i użytkowe),   uzgadniania dystrybucji tych zasobów, wprowadzenia właściwej polityki, umożliwiającej uzupełnienie brakujących aktualnie kadr przedsiębiorstw i dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb współ­czesnego, nowoczesnego budownictwa oraz zapewnienie ich stabilizacji w przedsię­biorstwach budowlanych,.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

NIE ODBIERAJĄC SAMODZIELNOŚCI

W taki sposób, nie odbierając samodzielności oraz inwencji przedsiębior­stwom, przez odpowiednie, niezbędne informacje planistyczne i sprawozdawczość umożliwi się nadzór Komisji Planowania i inwestorów centralnych nad działalnoś­cią inwestycyjną. Oczywiście organy te nie powinny działać naciskami interwencyj­nymi, lecz służyć tą pomocą przy terminowej realizacji podjętych zadań inwesty­cyjnych, która musi być zabezpieczona przez centrum. W najbliższym czasie pomoc ta powinna dotyczyć m.in.: zapewnienia funduszy i warunków dla postępowej działalności naukowej na rzecz budownictwa, stworzenia mechanizmów ekonomicznych, mobilizujących przemysł i budownic­two do postępu naukowo-technicznego (głównie technologicznego) oraz organizacyj­nego, a dzięki niemu postępu ekonomicznego w działalności inwestycyjnej.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PLANY DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Plany działalności inwestycyjnej, sporządzone po uzgodnieniach i akceptacji banków, przedsiębiorstwa powinny przedstawiać swym organom założycielskim. Nie może być to informacja nadmiernie rozbudowana, jednak zawierająca dane niezbędne do wskazanego wcześniej bilansowania potrzeb i możliwości, a jednocześnie pozwa­lająca na prowadzenie odpowiedniej polityki inwestycyjnej przez poszczególne re­sorty gospodarcze. Zbiorcze plany inwestycyjne resortów o odpowiednio zagregowa­nych danych przedkładane Komisji Planowania powinny służyć m.in. jako uzasadnie­nie przy wystąpieniach z wnioskami o inwestycje centralne. W teń sposób resorty koordynowałyby i kierowały polityką inwestycyjną poszczególnych gałęzi i działów gospodarki narodowej, a ogólnokrajowa koordynacja należałaby do Komisji Planowa­nia.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin