//////

OBOWIĄZKI INWESTORA

Inwestor, zgodnie z art. 35 ustawy, ma obowiązek powiadomienia właściciela lub zarządcy sąsiedniej nieruchomości o zamiarze wejścia na jej teren. Uzgadnia z nimi sposób, zakres i termin korzystania z ich obiektów, jest zobowiązany do zapłacenia za wyrządzone szkody. Może być zobowiązany do pokrycia kosztów nie­zwłocznego działania, mającego na celu usunięcie niebezpieczeństwa (art. 48). Jeżeli inwestor nie będzie użytkownikiem zrealizowanego obiektu, przy Jego prze­kazywaniu właścicielowi lub zarządcy musi przekazaćj plan realizacyjny i wszyst­kie projekty, z rysunkami zamiennymi lub zmianami naniesionymi w toku wykonywa­nia robót, dziennik budowy, protokoły badań, sprawozdania, ekspertyzy (art. 41)   wszystko co dotyczy określonego obiektu i przebiegu jego realizacji.

 

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

INWESTOR

Inwestor, reprezentujący zapotrzebowanie na obiekt budowlany, musi dysponować funduszami pieniężnymi na inwestycję. Do jego obowiązków należy uzys­kanie prawa do terenu w wybranej przez niego miejscowości. Organ administracji państwowej, ustalając lokalizację, precyzuje warunki realizacji inwestycji (art. 21). Ten sam organ może zobowiązać inwestora do zaangażowania rzeczoznawcy budowlanego do sprawdzenia projektów (art. 30). Obowiązujące inne przepisy obli­gują inwestora do wejścia w prawne posiadanie działki, na której przeprowadzi działalność inwestycyjną.Art. 33 prawa budowlanego zobowiązuje inwestora do sprawdzania jakości ro­bót prowadzonych przez wykonawców; dokonuje tego niedawno reaktywowany inspektor nadzoru. Ponadto inwestora obowiązuje kontrola wszystkich prac dotyczących Jego inwestycji (art. 51).

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

OPINIOWANY PODZIAŁ

Ponadto opi­niują one podział kredytów na poszczególne formy budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego, jednorodzinnego, spółdzielczego, zakładów pracy). Wreszcie organy terenowej administracji państwowej sprawują nadzór urbanistyczno-budowla- ny i techniczno-budowlany.Przepisy prawa budowlanego [65] określają prawa i obowiązki podmiotów pro­cesów budowlanych; są nimi państwowe jednostki organizacyjne, organizacje spół­dzielcze i społeczne, prywatne osoby prawne i osoby fizyczne, uczestniczące w procesie budowlanym jako inwestor, projektant, wykonawca robót budowlanych, właściciel lub zarządzający obiektem budowlanym. Pierwsi trzej są uczestnikami procesu inwestycyjnego.Wszyscy uczestnicy procesów budowlanych są zobowiązani do realizacji ogól­nych zasad prawa budowlanego, przedstawionych w art. 1-17; poza przepisami ogól­nymi podają one ustalenia dotyczące ochrony środowiska w budownictwie.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

ROLA ORGANÓW ADMINISTRACJI TERENOWEJ

Funkcje rad narodowych i samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju oraz eksploatacji sieci osadniczej i mieszkalnictwa powinny dotyczyć [64| :prowadzenia gospodarki.terenami i ustaleń lokalizacji wyłącznie według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, posiadającego rangę dokumentu prawnego,tworzenia, uzgadniania i zatwierdzania planów i projektów przy udziale osób zainteresowanych, zrzeszeń, lokalnej społeczności, przy stałych badaniach opinii publicznej,  operowania planem zagospodarowania przestrzennego w sposób zapewniający niezależną działalność wielu różnorodnym uczestnikom procesów inwestycyjnych,  przestrzegania ustaleń planu zagospodarowania w zakresie przeznaczenia terenów, szczególnie na obiekty i urządzenia usługowe. W związku z tym egzekwo­wanie od inwestorów realizacji zadań w sposób kompleksowy z wykorzystaniem tere­nów zgodnie z ich przeznaczeniem,uniezależniania przebiegu procesu inwestycyjnego od wszelkich, niekompe^ tentnych interwencji i decyzji oraz zapewnienia autonomii projektowania.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

UPORZĄDKOWANIE SPRAW

Uporządkowania spraw norm nakładów rzeczowych oraz cen jednostkowych tych materiałów, umożliwiającego powszechne stosowanie systemu przetargowego powierzania realizacji obiektów inwestycyjnych,  wzmocnienia działalności nadzoru urbanistyczno- i technicznobudowlanego oraz inwestorskiego w celu powszechnego spełniania postanowień prawa budowlane­go, a w tym wymagań normowych, dotyczących materiałów, warunków technicznych wykonania i odbioru prefabrykatów oraz robót budowlanych.Aktualne role organów administracji terenowej w działalności’inwestycyjnej są bardzo szerokie i różnorodne. Muszą one nadzorować, koordynować, decydować, realizować, odpowiadać za działalność inwestycyjną na swoim terenie (wojewódz­twa, miasta, gminy). Wyjściowym kompleksem Jest programowanie rozwoju przestrzen­nego, planowanie urbanistyczne, projektowanie i budownictwo miast i osiedli.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

MOBILIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Mobilizacji przedsiębiorstw, a jednocześnie tworzenia warunków do moder­nizacji i działalności rozwojowej, koniecznych dla zaspokojenia rynku wewnętrz­nego i eksportu,eliminacji dotychczasowych formalnych trudności ograniczających rozbudowę zaplecza małych i średnich wytwórni materiałów budowlanych z surowców miejsco­wych oraz sieci przedsiębiorstw budowlanych średnich i małych,  zawierania umów na zamówienia rządowe w zakresie brakujących na rynku za­sobów (materiały, maszyny, nowoczesny sprzęt pomocniczy i nowoczesne narzędzia, wyposażenie technologiczne i użytkowe),   uzgadniania dystrybucji tych zasobów, wprowadzenia właściwej polityki, umożliwiającej uzupełnienie brakujących aktualnie kadr przedsiębiorstw i dostosowanie ich kwalifikacji do potrzeb współ­czesnego, nowoczesnego budownictwa oraz zapewnienie ich stabilizacji w przedsię­biorstwach budowlanych,.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

NIE ODBIERAJĄC SAMODZIELNOŚCI

W taki sposób, nie odbierając samodzielności oraz inwencji przedsiębior­stwom, przez odpowiednie, niezbędne informacje planistyczne i sprawozdawczość umożliwi się nadzór Komisji Planowania i inwestorów centralnych nad działalnoś­cią inwestycyjną. Oczywiście organy te nie powinny działać naciskami interwencyj­nymi, lecz służyć tą pomocą przy terminowej realizacji podjętych zadań inwesty­cyjnych, która musi być zabezpieczona przez centrum. W najbliższym czasie pomoc ta powinna dotyczyć m.in.: zapewnienia funduszy i warunków dla postępowej działalności naukowej na rzecz budownictwa, stworzenia mechanizmów ekonomicznych, mobilizujących przemysł i budownic­two do postępu naukowo-technicznego (głównie technologicznego) oraz organizacyj­nego, a dzięki niemu postępu ekonomicznego w działalności inwestycyjnej.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin

PLANY DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

Plany działalności inwestycyjnej, sporządzone po uzgodnieniach i akceptacji banków, przedsiębiorstwa powinny przedstawiać swym organom założycielskim. Nie może być to informacja nadmiernie rozbudowana, jednak zawierająca dane niezbędne do wskazanego wcześniej bilansowania potrzeb i możliwości, a jednocześnie pozwa­lająca na prowadzenie odpowiedniej polityki inwestycyjnej przez poszczególne re­sorty gospodarcze. Zbiorcze plany inwestycyjne resortów o odpowiednio zagregowa­nych danych przedkładane Komisji Planowania powinny służyć m.in. jako uzasadnie­nie przy wystąpieniach z wnioskami o inwestycje centralne. W teń sposób resorty koordynowałyby i kierowały polityką inwestycyjną poszczególnych gałęzi i działów gospodarki narodowej, a ogólnokrajowa koordynacja należałaby do Komisji Planowa­nia.

 Go to post page

Maj 4th, 2015 by admin
error: Content is protected !!